ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា RFID នៅក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន និងឃ្លាំង

ការអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជា RFID ក្នុងផ្នែកភស្តុភារ និងឃ្លាំងនឹងដឹកនាំការកែទម្រង់ដ៏ធំមួយក្នុងវិស័យភស្តុភារនាពេលអនាគត។គុណសម្បត្តិរបស់វាត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមៈ

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពឃ្លាំង៖ ឃ្លាំងបីវិមាត្រដ៏ឆ្លាតវៃនៃនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ជាមួយនឹងការចាត់ថ្នាក់ដ៏ល្អ រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្លាក RFID ដឹងពីការគ្រប់គ្រងឌីជីថលនៃផលិតផលធ្នើខ្ពស់។ការជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានដឹងតាមរយៈស្លាក RFID ជៀសវាងការស្វែងរកដោយដៃ និងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើន កាត់បន្ថយប្រូបាប៊ីលីតេនៃទំនិញខុស និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនយ៉ាងខ្លាំង។

កាត់បន្ថយការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូន៖ បច្ចេកវិទ្យា RFID អាចផ្តល់មតិត្រឡប់ភ្លាមៗពីចំនួនផលិតផលដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបាត់បង់។

ដឹងអំពីព័ត៌មានគ្រប់គ្រងភស្តុភារ៖ RFID ពឹងផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានភស្តុភារពេញលេញ ធ្វើឌីជីថល និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ដំណើរការភស្តុភារទាំងមូល ហើយពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពគណនា និងការវិភាគទិន្នន័យដ៏មានឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើប ដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងរាងកាយ។ ប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយតម្រូវការបុគ្គលិក។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៤-២០២២