ថ្មីៗនេះ ផ្ទះ Busby House របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដាក់ពង្រាយដំណោះស្រាយ RFID

អ្នកលក់រាយអាហ្រ្វិកខាងត្បូង House of Busby បានដាក់ពង្រាយដំណោះស្រាយដែលមានមូលដ្ឋានលើ RFID នៅហាងមួយក្នុងចំនោមហាង Johannesburg របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនភាពមើលឃើញនៃសារពើភ័ណ្ឌ និងកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយលើការរាប់សារពើភ័ណ្ឌ។ដំណោះស្រាយដែលផ្តល់ដោយ Milestone Integrated Systems ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាន RFID ប្រេកង់ខ្ពស់ជ្រុល (UHF) EPC របស់ Keonn និងកម្មវិធី AdvanCloud ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអានដែលបានចាប់យក។

ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ពេលវេលារាប់សារពើភ័ណ្ឌរបស់ហាងត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 120 ម៉ោងសម្រាប់មនុស្សទៅ 30 នាទី។អ្នកលក់រាយក៏កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅច្រកចេញដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានផលិតផលដែលមិនបានបង់ប្រាក់ចាកចេញពីហាងដែរឬអត់ ដោយលុបបំបាត់តម្រូវការក្នុងការដំឡើងផ្នែករឹងបន្ថែមនៅក្នុងហាង ដោយសារអ្នកអានលើសអាចអានស្លាកនៅចម្ងាយជាច្រើនម៉ែត្រ។

1 (3)

អ្នកលក់រាយអាហ្រ្វិកខាងត្បូង House of Busby បានដាក់ពង្រាយដំណោះស្រាយដែលមានមូលដ្ឋានលើ RFID នៅហាងមួយក្នុងចំនោមហាង Johannesburg របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនភាពមើលឃើញនៃសារពើភ័ណ្ឌ និងកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយលើការរាប់សារពើភ័ណ្ឌ។ដំណោះស្រាយដែលផ្តល់ដោយ Milestone Integrated Systems ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាន RFID ប្រេកង់ខ្ពស់ជ្រុល (UHF) EPC របស់ Keonn និងកម្មវិធី AdvanCloud ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអានដែលបានចាប់យក។

ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ពេលវេលារាប់សារពើភ័ណ្ឌរបស់ហាងត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 120 ម៉ោងសម្រាប់មនុស្សទៅ 30 នាទី។អ្នកលក់រាយក៏កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅច្រកចេញដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានផលិតផលដែលមិនបានបង់ប្រាក់ចាកចេញពីហាងដែរឬអត់ ដោយលុបបំបាត់តម្រូវការក្នុងការដំឡើងផ្នែករឹងបន្ថែមនៅក្នុងហាង ដោយសារអ្នកអានលើសអាចអានស្លាកនៅចម្ងាយជាច្រើនម៉ែត្រ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 28-04-2022