දකුණු අප්‍රිකාවේ මෑත Busby House RFID විසඳුම් යොදවයි

දකුණු අප්‍රිකානු සිල්ලර වෙළෙන්දෙකු වන හවුස් ඔෆ් බස්බි ඉන්වෙන්ටරි දෘශ්‍යතාව වැඩි කිරීමට සහ ඉන්වෙන්ටරි ගණන් කිරීම සඳහා ගත කරන කාලය අඩු කිරීමට එහි ජොහැන්නස්බර්ග් වෙළඳසැලක RFID මත පදනම් වූ විසඳුමක් යොදවා ඇත.Milestone Integrated Systems විසින් සපයන ලද විසඳුම, අල්ලාගත් කියවීමේ දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා Keonn's EPC ultra-high frequency (UHF) RFID පාඨකයන් සහ AdvanCloud මෘදුකාංගය භාවිතා කරයි.

පද්ධතිය යොදවා ඇති බැවින්, ගබඩාවේ ඉන්වෙන්ටරි ගණන් කිරීමේ කාලය මිනිස් පැය 120 සිට විනාඩි 30 දක්වා අඩු කර ඇත.සිල්ලර වෙළෙන්දා පිටවීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ගබඩාවෙන් පිටවන නොගෙවූ නිෂ්පාදන තිබේද යන්න තහවුරු කරයි, උඩිස් පාඨකයන්ට මීටර කිහිපයක් දුරින් ටැග් කියවිය හැකි බැවින් ගබඩාවේ අමතර දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.

1 (3)

දකුණු අප්‍රිකානු සිල්ලර වෙළෙන්දෙකු වන හවුස් ඔෆ් බස්බි ඉන්වෙන්ටරි දෘශ්‍යතාව වැඩි කිරීමට සහ ඉන්වෙන්ටරි ගණන් කිරීම සඳහා ගත කරන කාලය අඩු කිරීමට එහි ජොහැන්නස්බර්ග් වෙළඳසැලක RFID මත පදනම් වූ විසඳුමක් යොදවා ඇත.Milestone Integrated Systems විසින් සපයන ලද විසඳුම, අල්ලාගත් කියවීමේ දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා Keonn's EPC ultra-high frequency (UHF) RFID පාඨකයන් සහ AdvanCloud මෘදුකාංගය භාවිතා කරයි.

පද්ධතිය යොදවා ඇති බැවින්, ගබඩාවේ ඉන්වෙන්ටරි ගණන් කිරීමේ කාලය මිනිස් පැය 120 සිට විනාඩි 30 දක්වා අඩු කර ඇත.සිල්ලර වෙළෙන්දා පිටවීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ගබඩාවෙන් පිටවන නොගෙවූ නිෂ්පාදන තිබේද යන්න තහවුරු කරයි, උඩිස් පාඨකයන්ට මීටර කිහිපයක් දුරින් ටැග් කියවිය හැකි බැවින් ගබඩාවේ අමතර දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.


පසු කාලය: අප්රේල්-28-2022