Logistika we ammar pudagynda RFID tehnologiýasyny ulanmak

RFID tehnologiýasynyň logistika we ammarda ulanylmagy geljekde logistika pudagynda uly özgertmelere alyp barar.Onuň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplarda öz beýanyny tapýar:

Ammaryň netijeliligini ýokarlandyrmak: Logistika bölüminiň akylly üç ölçegli ammary, inçe klassifikasiýa bilen, RFID belliklerini ulanmak bilen ýokary derejeli önümleriň sanly dolandyrylyşyny amala aşyrýar.Awtomatiki usulda ýygnamak, RFID bellikleri arkaly amala aşyrylýar, el bilen gözlemekden we köp wagt ýitirmekden, nädogry harytlaryň ähtimallygyny azaltmak we ýük daşamagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.

Logistika çykdajylaryny azaltmak: RFID tehnologiýasy saklanylýan önümleriň sanyna derrew jogap berip, ýitgi ähtimallygyny netijeli azaldyp biler.

Logistika dolandyryş maglumatyny durmuşa geçiriň: RFID beýleki ulgamlar bilen birleşip, doly logistika maglumat ulgamyny emele getirmek, ähli logistika prosesini sanlaşdyrmak we habar bermek, fiziki dolandyryşy gowulandyrmak üçin häzirki zaman maglumat tehnologiýasynyň güýçli hasaplaýyş we maglumat derňew mümkinçiliklerine bil baglamak bilen öz bitewiligine bil baglaýar. netijeliligi, işgärleriň talaplaryny azaltmak.


Iş wagty: Iýul-04-2022