RFID mikroçipleri RFID Tag haýwanyňyza sanjym etmek isleýärsiňizmi?

Recentlyakynda Japanaponiýa düzgünnama çykardy: 2022-nji ýylyň iýunyndan başlap, öý haýwanlary dükanlary satylýan öý haýwanlary üçin mikroelektron çipleri oturtmalydyrlar. Ondan öň Japanaponiýa mikroçipleri ulanmak üçin import edilýän pişiklerden we itlerden talap edýärdi. Geçen oktýabr aýynyň başynda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde “Itler üçin elektron belligi implantasiýa etmek boýunça Şençzhenen düzgünnamasy” (Çençen), çip goýulmadyk itleriň hemmesi ygtyýarnamasyz itler hasaplanar. Geçen ýylyň ahyryna çenli Şençzhenen it rfid çip dolandyryşyny doly gurşap aldy.

1 (1)

Haýwanlaryň material çipleriniň ulanylyş taryhy we häzirki ýagdaýy. Aslynda haýwanlara mikroçipleri ulanmak seýrek däl. Maldarçylyk ony mal maglumatlary ýazmak üçin ulanýar. Zoologlar balyk we guş ýaly ýabany haýwanlara mikroçipleri ylmy maksat bilen ýerleşdirýärler. Gözleg we öý haýwanlaryna ýerleşdirmek, öý haýwanlarynyň ýitmeginiň öňüni alyp biler. Häzirki wagtda dünýädäki ýurtlarda RFID öý haýwanlarynyň mikroçiplerini ulanmak üçin dürli ülňüler bar: Fransiýa 1999-njy ýylda dört aýlyk itlere mikroçipler bilen sanjym edilmelidigini, 2019-njy ýylda bolsa pişikler üçin mikroçipleri ulanmak hökmanydygyny aýtdy; Täze Zelandiýa öý haýwanlarynyň itleriniň 2006-njy ýylda oturdylmagyny talap etdi. 2016-njy ýylyň aprelinde Angliýa ähli itleriň mikroçipler bilen ýerleşdirilmegini talap etdi; Çili öý haýwanlaryna eýeçilik jogapkärçiligi kanunyny 2019-njy ýylda durmuşa geçirdi we bir milliona golaý öý pişigi we iti mikroçipler bilen oturdyldy.

RFID tehnologiýasy tüwi dänesiniň ululygy

Rfid haýwan çipi, köpleriň göz öňüne getirýän ýiti gyrasy ýaly görnüşli zat däl (1-nji suratda görkezilişi ýaly), diametri 2 mm we 10 mm ýaly kiçijik däne tüwi ýaly silindr şekilli. uzynlygy mm (2-nji suratda görkezilişi ýaly). . Bu kiçijik “tüwi dänesi” çipi, RFID (Radio ýygylygy kesgitlemek tehnologiýasy) ulanylýan bellikdir we içindäki maglumatlary belli bir “okyjy” arkaly okap bolýar (3-nji surat).

1 (2)

Hususan-da, çip oturdylanda, içindäki şahsyýet kody we seleksioneriň şahsyýet maglumatlary baglanar we öý haýwanlary hassahanasynyň ýa-da halas ediş guramasynyň maglumatlar bazasynda saklanar. Okyjy çip göterýän haýwany duýmak üçin ulanylanda, ony okaň Enjam ID belgisini alar we degişli eýesini tanamak üçin kody maglumatlar bazasyna girizer.

Haýwanlaryň çipi bazarynda ösüş üçin henizem köp ýer bar

“2020-nji ýyldaky öý haýwanlary senagaty ak kagyzyna” görä, Hytaýyň şäher ýerlerinde öý haýwanlarynyň we öý haýwanlarynyň pişikleriniň sany geçen ýyl 100 milliondan geçip, 10,84 milliona ýetdi. Adam başyna düşýän girdejiniň yzygiderli ýokarlanmagy we ýaşlaryň emosional zerurlyklarynyň artmagy bilen, 2024-nji ýyla çenli Hytaýda 248 million öý pişigi we iti bolar diýlip çaklanylýar.

Bazar maslahat beriş kompaniýasy “Frost & Sullivan” 2019-njy ýylda 50 million RFID haýwan belliginiň bardygyny, şolardan 15 millionynyň bardygyny habar berdi. RFID aýna turba bellikleri, 3 million kepderi aýak halkasy, galanlary gulak bellikleri. 2019-njy ýylda RFID haýwan bellik bazarynyň göwrümi 207,1 million ýuana ýetdi we pes ýygylykly RFID bazarynyň 10,9% -ini emele getirdi.

Mikroçipleri öý haýwanlaryna ýerleşdirmek ne agyry, ne-de gymmat

Haýwanlaryň mikroçip implantasiýa usuly, adatça boýnuň ýokarky arka tarapynda, agyry nerwleri ösmedik, anesteziýa zerur däl we pişikler we itler gaty agyrmaz. Aslynda, öý eýeleriniň köpüsi öý haýwanlaryny sterilizasiýa etmegi saýlarlar. Çipi şol bir wagtyň özünde haýwana sokuň, şonuň üçin haýwan iňňe hiç zat duýmaz.

Haýwan çipini implantasiýa etmekde, şpris iňňesi gaty uly bolsa-da, kremniýleşme prosesi lukmançylyk we saglyk önümleri we laboratoriýa önümleri bilen baglanyşykly bolup, garşylygy azaldyp we sanjymlary aňsatlaşdyryp biler. Aslynda, öý haýwanlaryna mikroçipleri ýerleşdirmegiň zyýanly täsirleri wagtlaýyn gan akma we saç dökülmesi bolup biler.

Häzirki wagtda öý haýwanlarynyň mikroçipleri implantasiýa tölegi esasan 200 ýuanyň içinde. Hyzmat möhleti 20 ýyl, ýagny adaty ýagdaýlarda öý haýwany diňe ömründe bir gezek çipi ýerleşdirmeli.

Mundan başga-da, öý haýwanlarynyň mikroçipiniň ýerleşdiriş funksiýasy ýok, diňe ýitirilen pişigiň ýa-da itiň tapylmagynyň ähtimallygyny ýokarlandyryp biljek maglumatlary ýazga almakda rol oýnaýar. Positionerleşiş funksiýasy zerur bolsa, GPS ýakasy hasap edilip bilner. Aöne pişikden ýa-da itden ýöreýänem bolsa, durmuş ýoly.


Iş wagty: -anwar-06-2022