Italiýanyň geýim logistika kompaniýalary paýlanyşy çaltlaşdyrmak üçin RFID tehnologiýasyny ulanýarlar

LTC, italýan üçünji tarap logistika kompaniýasy bolup, egin-eşik kompaniýalary üçin sargytlary ýerine ýetirmekde ýöriteleşendir.Kompaniýa häzirki wagtda Florensiýadaky ammarynda we ýerine ýetiriş merkezinde RFID okyjy enjamyny ulanýar we merkeziň işleýän birnäçe öndürijisinden bellikli iberişleri yzarlaýar.

Okyjy ulgamy 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda işe girizildi. LTC RFID taslama derňew toparynyň agzasy Meredit Lamborn ulgamyň kömegi bilen iki müşderiniň egin-eşik önümleriniň paýlanyş işini çaltlaşdyryp bilendigini aýtdy.

10ylda 10 million önümiň sargytlaryny ýerine ýetirýän LTC, Royal Trading srl (Serafini markasy bilen ýokary derejeli erkek we aýal aýakgaplaryna eýe) we San Giuliano Ferragamo üçin 2010-njy ýylda 400,000 RFID belgili önümi gaýtadan işlemäge garaşýar.Iki italýan kompaniýasy hem önümlerine EPC Gen 2 RFID belliklerini ýerleşdirýär ýa-da önümçilik wagtynda önümlere RFID belliklerini dakýar.

2

 

2007-nji ýyldan başlap, LTC bu tehnologiýany ulanmagy göz öňünde tutýardy we müşderisi Royal Trading hem LTC-ni öz RFID okaýjy ulgamyny döretmäge çagyrdy.Şol döwürde “Royal Trading” dükanlarda Serafini önümleriniň sanawyny yzarlamak üçin RFID tehnologiýasyny ulanýan ulgamy ösdürýärdi.Aýakgap kompaniýasy, her dükanyň sanawyna has gowy düşünmek üçin, ýitirilen we ogurlanan önümleriň öňüni almak üçin RFID kesgitleýiş tehnologiýasyny ulanmagy umyt edýär.

LTC-iň IT bölümi Impenna Speedway okyjylaryny 8 antenna we 4 antenna bilen kanal okaýjy gurmak üçin ulandy.Lambornyň aýtmagyna görä, geçelge okyjylary demir gaplar bilen gurşap alýar, ýük konteýner gutusyna meňzeýär, bu bolsa okyjylaryň beýleki eşiklere ýanaşyk RFID belliklerini däl-de, diňe geçýän bellikleri okamagyny üpjün edýär.Synag döwründe işgärler birleşdirilen harytlary okamak üçin kanal okyjysynyň antennasyny sazladylar we LTC şu wagta çenli okamak derejesini 99.5% -e ýetirdi.

Lamborn: "Takyk okalýan nyrhlar möhüm" -diýdi."Lostitirilen önümiň öwezini dolmaly bolanymyz üçin ulgam 100 göterim töweregi okalýan derejä ýetmeli".

Önümler önümçilik nokadyndan LTC ammaryna iberilende, şol RFID bellikli önümler belli bir düşüriş nokadyna iberilýär, şol ýerde işçiler paletleri derwezäniň okyjylaryndan geçirýärler.RFID belgili däl önümler beýleki düşürilýän ýerlere iberilýär, bu ýerde işçiler aýratyn ştrih kodlaryny okamak üçin ştrih skanerlerini ulanýarlar.

Önümiň EPC Gen 2 belligi derwezäni okaýjy tarapyndan üstünlikli okalanda, önüm ammardaky bellenen ýere iberilýär.LTC öndürijä elektron kwitansiýa iberýär we önümiň SKU kody (RFID belliginde ýazylan) maglumatlar bazasynda saklaýar.

RFID belgili önümler üçin sargyt alnanda, LTC dogry önümleri sargyt boýunça gutulara ýerleşdirýär we ýük daşaýan ýeriň golaýynda ýerleşýän okyjylara iberýär.Her önümiň RFID belligini okamak bilen ulgam önümleri kesgitleýär, dogrulygyny tassyklaýar we gutyda ýerleşdirmek üçin gaplama sanawyny çap edýär.LTC Maglumat ulgamy, bu önümleriň gaplanandygyny we ibermäge taýýardygyny görkezmek üçin önümiň ýagdaýyny täzeleýär.

Satyjy önümi RFID belligini okaman alýar.Şeýle-de bolsa, Royal Trading işgärleri wagtal-wagtal dükana baryp, RFID okyjylaryny ulanyp, Serafini önümleriniň sanawyny alarlar.

RFID ulgamy bilen önümi gaplamak sanawlarynyň öndüriliş wagty 30% azalýar.Harytlary almak, şol bir mukdarda harytlary gaýtadan işlemek meselesinde kompaniýa bäş adamyň iş ýüküni tamamlamak üçin diňe bir işgäri gerek;ozal 120 minut bolan zady indi üç minutda tamamlap bolýar.

Taslama iki ýyl dowam etdi we uzyn synag tapgyryny başdan geçirdi.Bu döwürde LTC we egin-eşik öndürijileri iň az mukdarda bellikleri we bellikler üçin iň amatly ýerleri kesgitlemek üçin bilelikde işleýärler.

LTC 3 ýylyň içinde yzyna gaýtarylmagyna garaşylýan bu taslama üçin jemi 71,000 dollar maýa goýdy.Şeýle hem, kompaniýa ýakyn 3-5 ýylda RFID tehnologiýasyny saýlamaga we beýleki amallara giňeltmegi meýilleşdirýär.


Iş wagty: 28-2022-nji aprel