RFID tehnologiýasy kir ýuwýan pudagyň dolandyryş derejesini ep-esli ýokarlandyrdy

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, RFID-iň egin-eşik pudagynda ulanylmagy adaty bir zat boldy we ähli pudakda sanly dolandyryş derejesini ep-esli ýokarlandyryp, köp tarapdan ep-esli gowulaşma getirip biler.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda egin-eşik pudagyna gaty ýakyn kir ýuwýan senagat, RFID tehnologiýasynyň ulanylmagynyň köp peýdalary getirip biljekdigine göz ýetirdi.

Häzirki wagtda kir ýuwmak pudagynda maglumatlary dolandyrmak işi esasan el bilen edilýär.Şonuň üçin inwentarlaryň takyklygy, ýorgan-düşegiň ýuwulýan ýygylygyna gözegçilik etmek, agyr toprak bejergisiniň sany we zygyr matanyň ýitmegi barada köplenç subutnama ýok.Oňa eýerip, ýorgan-düşek dolandyryşyna köp kynçylyk getirip bolar.

2 (2)

Zygyr ýuwmazdan ozal, kir ýuwýan zawod reňkine, gurluşyna, ulanylyş kategoriýasyna we kir kategoriýasyna görä klassifikasiýa bejergisini amala aşyrmalydyr.El bilen işlemek adatça 2 ~ 8 adamdan dürli ýorgan-düşekleri dürli böleklere bölmek üçin birnäçe sagat sarp etmegi talap edýär, bu bolsa gaty köp wagt talap edýär.

Mundan başga-da, logistika gözegçilik baglanyşygyndaky ýitgini nädip dolandyrmaly, gowşuryşlaryň sany köp ýa-da az bolanda nädip goşulmaly;ýorgan-düşek yzarlaýyş baglanyşygyndaky agyr hapalanma derejesine, talaplara, bedeniň yzarlanmagyna we yzarlanyşyna nädip gözegçilik etmelidigini;ýuwmak meselelerine, sanly dolandyryş baglanyşygyndaky önümçilik ýagdaýyna we mata nädip gözegçilik etmelidigi Ot ýitgilerine we çydamlylygyna gözegçilik etmek, ýorgan-düşegiň aýlanyş tizligi, myhmanhananyň inwentarizasiýasy we zombi ýorgan-düşek gözegçiligi we ş.m. RFID-iň rol oýnap biljek ugurlarydyr.

RFID tehnologiýasynyň kir ýuwýan pudaga täze üýtgeşmeler getirendigini aýtmak bolar.RFID ýuwujy bellikler, ýuwmagyň wagtyny, ýuwmagyň talaplaryny, müşderiniň maglumatlary we ýazylan zatlaryň ýuwulýan ýygylygyny kesgitlemäge, adaty el bilen işlemegiň ýalňyşlyk derejesini azaltmaga we dolandyryş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Şeýle-de bolsa, amaly goşundylarda dokma önümleri, etiketkany berkitmek we egilmek, çyglylyk, temperatura we belligiň okalmagyna täsir etjek beýleki faktorlar ýaly käbir kynçylyklar hem bar.Şeýle-de bolsa, kynçylyklary has gowy çözmek üçin RFID öndürijileri çeýe boldular RFIDdokalan kir ýuwujy bellikler, RFIDkir ýuwmak bellikleri, silikon kir ýuwujy bellikler we dürli matadan ýasalan materiallar, ýuwmagyň temperaturasy we ýuwmak usullary üçin amatly bolan köp materially bellikler.

RFID tehnologiýasynyň kir ýuwýan pudaga täze üýtgeşmeler getirendigini aýtmak bolar.Kir ýuwmak üçin RFID bellikleriýuwmagyň wagtyny, ýuwmagyň talaplaryny, müşderiniň maglumatlary we ýazylan zatlaryň ýuwulýan ýygylygyny kesgitlemäge, adaty el bilen işlemegiň wagtynyň ýalňyşlyk derejesini azaltmaga we dolandyryş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Şeýle-de bolsa, amaly goşundylarda dokma önümleri, etiketkany berkitmek we egilmek, çyglylyk, temperatura we belligiň okalmagyna täsir etjek beýleki faktorlar ýaly käbir kynçylyklar hem bar.Şeýle-de bolsa, kynçylyklary has gowy çözmek üçin, RFID öndürijileri dokalan däl kir ýuwujy bellikleri, düwme kir ýuwujy bellikleri, silikon kir ýuwujy bellikleri we dürli ýorgan-düşek materiallaryna, ýuwmagyň temperaturasyna we ýuwmagyň usullaryna laýyk gelýän çeýe kir ýuwujy bellikleri döretdiler.


Iş wagty: 30-2021-nji dekabry