RFID ammar dolandyryş ulgamynyň artykmaçlyklary näme?

RFID warehouse

Şeýle-de bolsa, ammar baglanyşygyndaky ýokary çykdajylaryň we pes netijeliligiň häzirki hakyky ýagdaýy, üçünji tarap logistika ammar operatorlaryny, zawod eýeçiligindäki ammar kompaniýalaryny we beýleki ammar ulanyjylaryny derňemek arkaly adaty ammar dolandyryşynyň aşakdaky meseleleriniň bardygyny ýüze çykardy:

1. Harytlar ammarda goýuljak bolup, ammaryň kwitansiýasy entek iberilmedi, şonuň üçin derrew işe girizip bolmaz.

2. Eltip beriş ulagy uzak wagtlap uzakda. Sanawy barlandan soň, harytlaryň henizem ammarda ýokdugy anyklandy.

3. Harytlar ammarda goýuldy, ýöne ammar ýerini ýazmagy ýatdan çykardy ýa-da nädogry saklanylýan ýeri ýazga aldy we harytlary tapmak üçin ýene ýarym gün gerek.

4. Ammardan çykanda işgärler harytlary almak üçin köp ammarlarda yza gaýdyp ylgaýarlar we ulaglara garaşmak wagty uzyn.

5. Bir tabak bary-ýogy birnäçe gün, şonuň üçin netijelilik hakykatdanam pes, netijeliligi pes we ýygy-ýygydan ýalňyşlyklar bolýar.

6. Her gezek inwentar kabul edilende, ýakyn wagtda täsirli geljekki önümleriň köpüsini sanap bolýar we ilki bilen, birinji gezek boş gürlemek bolýar.

Aboveokardaky ammar meseleleriniň bolmagy kärhananyň ösüşine we işleýşine ýaramaz täsir etdi we ammary dolandyrmak derejesini gyssagly çözmek we gowulaşdyrmak zerurdyr. RFID ammar dolandyryş ulgamynyň döremegi kärhanalara has amatly, täsirli we akylly ammar dolandyryş tertibini üpjün edýär.

Şeýlelik bilen, ýokardaky ammar problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, RFID ammar dolandyryş ulgamynyň artykmaçlyklary näme?

1.UHF RFID bellikleri

Bermek bilen RFID elektron bellikleri ammardaky her bir palet we ammar ýerleşişi üçin we dürli ýörite enjamlar bilen palet we haryt saklaýyş maglumatlaryny awtomatiki kesgitlemegi amala aşyryp biler, bu ulanyja inwentar harytlary dolandyrmagy ep-esli aňsatlaşdyrar.

Şol bir wagtyň özünde, UHF arkaly RFID belligi harytlar bilen baglanyşykda, partiýa, model, önümiň ady, ammar wagty, üpjün ediji, status we ş.m. ýaly hakyky dolandyryş meselelerini takyk tapawutlandyryp biler we dolandyryş we gözegçilik häzirki zaman dolandyryş zerurlyklaryna has laýyk gelýär.

2. Almak

Gündelik kabul ediş meseleleri RFID elde göterilýän enjam bilen awtomatiki sinhronlanyp bilner we işiň jikme-jikliklerini kagyz almazdan bilip bilersiňiz.

Giriş maglumatlary el bilen ýazga almagyň zerurlygy ýok we ulgam giriş maglumatlarynyň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki usulda ýygnaýar we hasaplanýar.

Harytlar ammara gelensoň, ulgam ammardaky inwentar mukdaryny awtomatiki usulda täzelär we resminamalar hem tamamlanar.

3. Tekst

Şondan soň RFID ammar dolandyryş ulgamy RFID forklift bilen birleşdirilen, ýerine ýetiriş üçin RFID forkliftine tekjäniň wezipeleri berlip bilner.

RFID forklift paleti awtomatiki gözden geçirýär, paletiň ýük maglumatlary we ammar maglumatlary görkezýär, ýüküň saklanylýan ýerini hakyky wagtda iberýär we tekjäniň sanawyny köpeldýär.

4. Saýlamak

Ulgam ýygnanýan ýoly awtomatiki usulda optimallaşdyrar, harytlary ýygnamak üçin diňe bir pyýada ýöremegiň zerurlygy ýok.

RFID forkliftleri çykýan harytlaryň maglumatyny çalt barlamak üçin RFID palet belliklerini gözden geçirýär we inwentar dolanyşygyny gowulandyrmak üçin ilkinji gezek barlamagy amala aşyryp biler.

Çykyş gutaransoň, çykýan inwentar awtomatiki usulda azalýar.

5. Öwsele

Kagyz inwentar girdejilerine zerurlyk ýok, we RFID ykjam iş platformasy ulgam girdejilerini simsiz barlap biler.

Inwentar maglumatlary maglumatlary el bilen ýazga geçirmegiň zerurlygy ýok we ulgam ýerdäki iş ýazgylaryny goldaýar.

Öwreniş takyklygy ýerleşiş derejesine we palet derejesine ýetýär, inwentarlary durmuşa geçirmegi we ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar; şol bir wagtyň özünde inwentarlary we ammary goldaýar.

RFID forkliftleri ulanmak bilen inwentar tizligi has çalt bolýar we inwentar tapawudy maglumatlary awtomatiki usulda jemlenýär.

RFID ammar dolandyryş ulgamynyň ulanylmagy ammaryň gündelik işini ep-esli aňsatlaşdyrýar we maglumatlar awtomatiki usulda ýygnalýar we täzelenýär, el bilen girmegiň zerurlygy aradan aýrylýar we şeýlelik bilen kärhana çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin akylly we awtomatlaşdyrylan ammar merkezini döredýär. .


Iş wagty: 31-2021-nji dekabry