Haýwanlary dolandyrmak çözgüdi üçin RFID gulak belligi

RFID haýwanlaryň gulak belligi ergini

Ykdysady taýdan çalt ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň çalt gowulaşmagy bilen sarp edijileriň iýmit gurluşy uly özgerişlikleri başdan geçirdi. Et, ýumurtga we süýt ýaly ýokary iýmitli iýmitlere bolan isleg ep-esli ýokarlandy we iýmitiň hili we howpsuzlygy hem köpleriň ünsüni özüne çekdi. Et önüminiň hiliniň we howpsuzlygynyň yzarlanmagy üçin hökmany talaplary öňe sürmeli. Daýhan hojalygyny dolandyrmak tutuş dolandyryş ulgamynyň esasy maglumat çeşmesidir. RFID tehnologiýasy maglumatlary öz wagtynda we täsirli ýagdaýda ýygnaýar we iberýär, tutuş ulgamyň kadaly işlemegi üçin esasy baglanyşyklardan biridir. RFID haýwanlaryň gulak bellikleri fermalarda we maldarçylykdaky ähli maglumatlaryň dogrulygy üçin iň esasy serişdedir. Her sygyr üçin özboluşly kesgitlenýän “elektron şahsyýetnama” RFID haýwan gulak belligini dörediň.

ali2

Sygyr etini köpeltmek we öndürmek işinde Europeanewropanyň ösen ýurtlary tohumçylygy, önümçiligi we önümiň hilini berk dolandyrmak üçin ösen tohumçylyk we önümçilik dolandyryş ulgamlaryny kabul etdiler. Belli bir derejede sygyr etiniň iýmit howpsuzlygyny dolandyrmak pudagynda maldarçylyk iň möhüm baglanyşyk bolmalydyr. Köpeltmek prosesini dolandyrmak, maldarçylyk döwründe mallaryň elektroniki dolandyrylmagyny üpjün etmek üçin tohumçylyk işgärlerini netijeli dolandyrýar. Bütin tohumçylyk baglanyşygynyň maglumatlaşdyrylmagyna we bölekleýin awtomatlaşdyryş dolandyryşyna ýetmek üçin.

Köpeltmekde, öndürmekde, daşamakda we satmakda et önümleriniň hilini we howpsuzlygyny dolandyrmak ulgamynyň gurulmagy, esasanam et öndürýän kärhanalaryň yzarlaýyş ulgamynyň gurluşygy we mallary köpeltmek we öndürmek prosesiniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi. , doňuz we towuk. . Tohumçylyk dolandyryş ulgamy kompaniýalara tohumçylyk işinde maglumat dolandyryşyny amala aşyrmaga, pudakda we jemgyýetde oňat marka keşbini döretmäge, önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ep-esli ýokarlandyrmaga we dolandyryş usullarynyň üsti bilen bazadaky daýhanlaryň dolandyryş we gözegçilik derejesini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. win-win we potensial üznüksiz ösüş.

Sygyr mallaryny köpeltmek dolandyryş ulgamy aşakdaky maksatlara ýetjek yzygiderli taslama:

Esasy maksat: köpeltmek prosesiniň maglumat dolandyryşyny amala aşyrmak we her sygyr üçin elektron maglumat faýly döretmek. Sagdyn suw hojalygyny dolandyrmagyň maglumat re modeiminiň täze bir bitewi modeline ýetmek üçin maglumat tehnologiýasyny, bio howpsuzlygy gözegçilik tehnologiýasyny, irki duýduryş tehnologiýasyny, uzakdan gözegçilik tehnologiýasyny we ş.m. ulanmak;

Dolandyryşy kämilleşdirmek: Kärhana tohumçylyk baglanyşygynyň optimal dolandyrylyşyna, kesgitlenen wezipelerine we jogapkärçiligine göz ýetirdi we tohumçylyk baglanyşygyndaky işgärleri dolandyrmak meselesine aýdyň garaýar; şol esasda, kärhananyň maglumat gurluşyny amala aşyrmak üçin kompaniýanyň bar bolan maglumat dolandyryş ulgamy bilen aňsat baglanyşyp biler;

Bazar ösüşi: Kooperatiw tohumçylyk fermalarynyň ýa-da kooperatiw daýhanlaryň we olaryň önümleriniň maglumat dolandyryşyna göz ýetiriň, tohumçylyk fermalaryna ýa-da daýhanlara tohumçylyk dolandyryş tehnologiýasyny kämilleşdirmäge kömek ediň, epidemiýanyň öňüni almak we immunizasiýa etabynyň standart dolandyrylyşyna, tohumçylygyň standartlaşdyrylan dolandyryşyna düşünip bilersiňiz, kooperatiw hojalyklarynyň semiz mallaryny üpjün etmek Maglumat satyn alyş wagtynda barlanylyp we yzarlanyp bilner, şonuň üçin kooperatiw köpeltmek prosesini bilmek, kompaniýanyň önümleriniň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek we netijede uzak möhletleýin ýeňiş gazanmagy üpjün etmek üçin kompaniýanyň + daýhanlaryň gyzyklanmalarynyň jemgyýetini emele getirýän ýagdaý.

Markany mahabatlandyrmak: endokary derejeli sarp edijiler üçin berk yzarlaýyş dolandyryş ulgamyny durmuşa geçiriň, marka keşbini ýokarlandyrmak we ýokary derejeli mähelläni özüne çekmek üçin terminal ýöriteleşdirilen dükanlarda we ýörite hasaplaýjylarda gözleg maşynlaryny guruň. 


Iş wagty: Maý-20-2021