RFID esasy bilim

1. RFID näme?rfid-card-main

RFID - radio ýygylygy kesgitlemegiň gysgaltmasy, ýagny radio ýygylygyny kesgitlemek.Oňa köplenç induktiw elektron çip ýa-da ýakynlyk kartasy, ýakynlyk kartasy, aragatnaşyk däl kartoçka, elektron belligi, elektron ştrih-kod we ş.m. diýilýär.
Doly RFID ulgamy iki bölekden durýar: Reader we Transponder.Işleýiş ýörelgesi, Reader içerki ID koduny ibermek üçin Transponder zynjyryny herekete getirmek üçin Transponder-e çäksiz radio tolkun energiýasynyň belli bir ýygylygyny Transpondere iberýär.Bu wagt, Okyjy şahsyýetnamany alýar.KodTransponder, batareýalary, kontaktlary we süpüriş kartalaryny ulanmaýandygy bilen tapawutlanýar, şonuň üçin hapalardan gorkmaýar we çip parolyny dünýäde ýokary howpsuzlyk we uzak ömür bilen göçürip bolmaýan ýeke-täk zat.
RFID-iň giň programmalary bar.Adaty programmalarda häzirki wagtda haýwan çipleri, awtoulag çipi ogurlyga garşy enjamlar, giriş gözegçiligi, awtoulag duralgasyna gözegçilik, önümçilik liniýasyny awtomatlaşdyrmak we material dolandyryşy bar.RFID bellikleriniň iki görnüşi bar: işjeň bellikler we passiw bellikler.
Aşakda elektron belligiň içki gurluşy: çip + antenanyň we RFID ulgamynyň düzüminiň shematiki diagrammasy
2. Elektron belligi näme?
Elektron belliklere radio ýygylyk bellikleri we RFID-de radio ýygylygy kesgitlemek diýilýär.Kontakt däl awtomatiki kesgitleýiş tehnologiýasy, maksatly obýektleri kesgitlemek we degişli maglumatlary almak üçin radio ýygylyk signallaryny ulanýar.Şahsyýet işi, adamyň gatyşmagyny talap etmeýär.Ştrih-kodlaryň simsiz wersiýasy hökmünde, RFID tehnologiýasy suw geçirmeýän, antimagnit, ýokary temperatura we uzak ömri, uzak okalýan aralyk, bellikdäki maglumatlar şifrlenip bilner, saklaýyş maglumatlarynyň göwrümi has uludyr, saklaýyş maglumatlary erkin üýtgedilip bilner we beýleki artykmaçlyklar .
3. RFID tehnologiýasy näme?
RFID radio ýygylygyny kesgitlemek, kontakt däl awtomatiki kesgitleýiş tehnologiýasy bolup, maksat obýektini awtomatiki tanadýar we radio ýygylyk signallary arkaly baglanyşykly maglumatlary alýar.Identifikasiýa işi el bilen gatyşmagy talap etmeýär we dürli agyr şertlerde işläp biler.RFID tehnologiýasy ýokary tizlikli hereket edýän obýektleri kesgitläp bilýär we şol bir wagtyň özünde birnäçe belligi kesgitläp bilýär we amal çalt we amatly.

Gysga aralykdaky radio ýygylyk önümleri nebit tegmilleri we tozan hapalanmagy ýaly agyr şertlerden gorkmaýarlar.Şeýle şertlerde ştrih-kodlary çalşyp bilerler, mysal üçin zawodyň gurnama setirindäki zatlary yzarlamak üçin.Uzak aralyga radio ýygylyk önümleri esasan traffikde ulanylýar we kesgitleýiş aralygy awtomatiki töleg ýygnamak ýa-da ulag serişdesini kesgitlemek ýaly onlarça metre ýetip biler.
4. RFID ulgamynyň esasy bölekleri haýsylar?
Iň esasy RFID ulgamy üç bölekden ybarat:
Bellik: Baglaýjy komponentlerden we çiplerden durýar.Her belligiň özboluşly elektron kody bar we nyşan obýektini kesgitlemek üçin obýekte birikdirilýär.Okyjy: Bellik maglumatyny okaýan (we käwagt ýazýan) enjam.El götermek ýa-da berkitmek üçin döredilen;
Antenna: Bellik bilen okyjynyň arasynda radio ýygylyk signallaryny iberiň.


Iş wagty: Noýabr-10-2021