10 การประยุกต์ใช้ RFID ในชีวิต

เทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุ RFID หรือที่เรียกว่าการระบุความถี่วิทยุเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถระบุเป้าหมายเฉพาะและอ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านสัญญาณวิทยุโดยไม่จำเป็นต้องสร้างการสัมผัสทางกลหรือทางแสงระหว่างระบบระบุตัวตนกับเป้าหมายเฉพาะ

ในยุคของ Internet of Everything เทคโนโลยี RFID ที่อยู่ไม่ไกลไปจากความเป็นจริง และยังนำความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยี RFID ช่วยให้สินค้าทุกชิ้นมีรหัสบัตรประจำตัวของตัวเอง ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวาง ใช้ในสถานการณ์การระบุและติดตามสินค้าด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี ในความเป็นจริง RFID ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิตของเราในทุกสาขาอาชีพ RFID ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาดูการใช้งาน RFID ทั่วไป 10 ประการในชีวิตกัน

1. การขนส่งอัจฉริยะ: การจดจำยานพาหนะอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ RFID เพื่อระบุยานพาหนะ ทำให้สามารถทราบสถานะการทำงานของยานพาหนะได้ตลอดเวลา และตระหนักถึงการจัดการการติดตามอัตโนมัติของยานพาหนะระบบการจัดการการนับยานพาหนะอัตโนมัติ, ระบบเตือนเส้นทางยานพาหนะไร้คนขับ, ระบบระบุหมายเลขถังเหล็กหลอมเหลวอัตโนมัติ, ระบบระบุยานพาหนะทางไกลอัตโนมัติ, ระบบกำหนดลำดับความสำคัญของยานพาหนะบนถนน ฯลฯ

2. การผลิตอัจฉริยะ: ระบบการผลิตอัตโนมัติและการควบคุมกระบวนการ

เทคโนโลยี RFID มีการใช้งานมากมายในการควบคุมกระบวนการผลิต เนื่องจากมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการต้านทานสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการระบุตัวตนแบบไม่สัมผัสด้วยการใช้เทคโนโลยี RFID ในสายการประกอบอัตโนมัติของโรงงานขนาดใหญ่ การติดตามวัสดุและการควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตได้รับการปรับปรุง วิธีการผลิตได้รับการปรับปรุง และลดต้นทุนการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการผลิตอัจฉริยะ ได้แก่: ระบบการรายงานการผลิต RFID, ระบบติดตามและติดตามการผลิต RFID, ระบบระบุสถานที่จัดการแบบไม่ใช้คนควบคุม AGV, ระบบระบุเส้นทางของหุ่นยนต์ตรวจสอบ, ระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพของส่วนประกอบคอนกรีตสำเร็จรูป ฯลฯ

3. การเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ: การจัดการการระบุสัตว์

เทคโนโลยี RFID สามารถใช้ระบุ ติดตาม และจัดการสัตว์ ระบุปศุสัตว์ ตรวจสอบสุขภาพสัตว์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ และจัดหาวิธีการทางเทคนิคที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการทุ่งหญ้าสมัยใหม่ในฟาร์มขนาดใหญ่ เทคโนโลยี RFID สามารถใช้เพื่อสร้างไฟล์การให้อาหาร ไฟล์การฉีดวัคซีน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติ และเพื่อรับประกันความปลอดภัยของอาหารการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการระบุสัตว์ ได้แก่ ระบบการนับอัตโนมัติสำหรับการเข้าและออกวัวและแกะ ระบบการจัดการข้อมูลสำหรับการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของสุนัข ระบบตรวจสอบย้อนกลับการผสมพันธุ์สุกร ระบบการระบุหัวข้อการประกันการเลี้ยงสัตว์ การระบุสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับ ระบบ, ระบบทดลอง, ระบบระบุสัตว์, ระบบให้อาหารแม่สุกรอัตโนมัติแม่นยำ ฯลฯ

4. การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ

ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่อยๆ บรรลุการให้ข้อมูล และทำให้บริการทางการแพทย์ก้าวไปสู่ความอัจฉริยะที่แท้จริงระบบทำความสะอาดและติดตามการฆ่าเชื้อด้วยกล้องเอนโดสโคป ฯลฯ

5. การจัดการสินทรัพย์: สินค้าคงคลังวัสดุและการจัดการคลังสินค้า

โดยใช้เทคโนโลยี RFID การจัดการแท็กของสินทรัพย์ถาวรจะดำเนินการด้วยการเพิ่มแท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID และติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวตน RFID ที่ทางเข้าและออก ทำให้สามารถรับรู้ถึงการแสดงภาพทรัพย์สินที่ครอบคลุมและการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบการใช้และการไหลของสินทรัพย์การใช้เทคโนโลยี RFID สำหรับการจัดการสินค้าในคลังสินค้าอัจฉริยะสามารถแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไหลของสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข้อมูลสินค้า เข้าใจสถานการณ์สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ระบุและนับสินค้าโดยอัตโนมัติ และกำหนด ตำแหน่งของสินค้าการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการจัดการสินทรัพย์ ได้แก่: ระบบการจัดการคลังสินค้า RFID, ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร RFID, ระบบการดูแลอัจฉริยะในการทำความสะอาดอย่างโปร่งใส, ระบบการดูแลอัจฉริยะในการรวบรวมขยะและการขนส่ง, ระบบหยิบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ติดไฟ, ระบบจัดการหนังสือ RFID , ระบบจัดการสายตรวจ RFID, ระบบจัดการไฟล์ RFID เป็นต้น

6. การบริหารงานบุคคล

การใช้เทคโนโลยี RFID สามารถระบุบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการความปลอดภัย ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเข้าและออก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และปกป้องความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบจะระบุตัวตนของบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าออกและจะมีการแจ้งเตือนเมื่อบุกรุกอย่างผิดกฎหมายการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่: ระบบจับเวลาการวิ่งระยะกลางและระยะไกล, การจัดตำแหน่งบุคลากรและการจัดการวิถี, ระบบระบุบุคลากรอัตโนมัติระยะไกล, ระบบเตือนหลีกเลี่ยงการชนของรถยก ฯลฯ

7. โลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย: คัดแยกจดหมายและพัสดุอัตโนมัติ

นำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้กับระบบคัดแยกพัสดุไปรษณีย์อัตโนมัติในเขตไปรษณีย์ได้สำเร็จระบบมีลักษณะการรับส่งข้อมูลแบบไม่สัมผัสและไม่อยู่ในแนวสายตา ดังนั้น ปัญหาทิศทางของพัสดุจึงสามารถมองข้ามไปในการส่งมอบพัสดุได้นอกจากนี้ เมื่อเป้าหมายหลายรายการเข้าสู่พื้นที่ระบุตัวตนพร้อมกัน ก็สามารถระบุเป้าหมายเหล่านั้นได้พร้อมๆ กัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการคัดแยกและความเร็วในการประมวลผลของสินค้าได้อย่างมากเนื่องจากฉลากอิเล็กทรอนิกส์สามารถบันทึกข้อมูลคุณลักษณะทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ได้ จึงช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการคัดแยกพัสดุได้มากขึ้น

8. การจัดการทางทหาร

RFID เป็นระบบระบุตัวตนอัตโนมัติโดยจะระบุเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านสัญญาณความถี่วิทยุแบบไม่สัมผัสสามารถระบุเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและระบุเป้าหมายหลายรายการพร้อมกันได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองใช้งานได้รวดเร็วและสะดวกสบาย และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ ได้ไม่ว่าการจัดซื้อ การขนส่ง คลังสินค้า การใช้ และการบำรุงรักษาวัสดุทางการทหารจะเป็นอย่างไร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถเข้าใจข้อมูลและสถานะของตนได้แบบเรียลไทม์RFID สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านและแท็กอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก โดยมีความสามารถในการอ่านและเขียนและเข้ารหัสการสื่อสารอย่างชาญฉลาด รหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์ของโลก และการรักษาความลับของข้อมูลที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง ซึ่งต้องการการจัดการทางการทหารที่แม่นยำและรวดเร็วปลอดภัยและควบคุมได้เพื่อให้แนวทางทางเทคนิคที่ใช้งานได้จริง

9. การจัดการการค้าปลีก

การใช้งาน RFID ในอุตสาหกรรมค้าปลีกมุ่งเน้นไปที่ห้าด้านเป็นหลัก ได้แก่ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าในร้านค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัยเนื่องจากวิธีการระบุตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และคุณลักษณะทางเทคนิคของ RFID จึงสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ และลูกค้าได้ช่วยให้ระบบห่วงโซ่อุปทานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าได้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รายการต่างๆ ตระหนักถึงการจัดการอัตโนมัติอย่างแท้จริงนอกจากนี้ RFID ยังช่วยให้อุตสาหกรรมค้าปลีกมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นสูงและสะดวกสบาย การทำธุรกรรมกับลูกค้าที่สะดวก วิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการตัดสินใจที่รวดเร็วและลึกซึ้งซึ่งเทคโนโลยีบาร์โค้ดไม่สามารถทดแทนได้

10. การตรวจสอบย้อนกลับต่อต้านการปลอมแปลง

ปัญหาการปลอมแปลงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวไปทั่วโลกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในด้านการต่อต้านการปลอมแปลงมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในตัวเองมีข้อดีคือมีต้นทุนต่ำและปลอมแปลงได้ยากฉลากอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหน่วยความจำซึ่งสามารถจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเอื้อต่อการระบุความถูกต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลในปัจจุบัน หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันสามารถเข้ากันได้กับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์


เวลาโพสต์: 27 มิ.ย. 2022