สิบแอปพลิเคชั่นของ RFID ในชีวิต

เทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุ RFID หรือที่เรียกว่าการระบุความถี่วิทยุ เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถระบุเป้าหมายเฉพาะและอ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านสัญญาณวิทยุโดยไม่จำเป็นต้องสร้างการสัมผัสทางกลหรือทางแสงระหว่างระบบระบุและเป้าหมายเฉพาะ

ในยุคของ Internet of Everything เทคโนโลยี RFID อยู่ไม่ไกลจากเราในความเป็นจริง และยังนำความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยี RFID ช่วยให้ทุกรายการมี ID บัตรประจำตัวของตัวเอง ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวาง ใช้ในการระบุรายการและติดตามสถานการณ์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี อันที่จริง RFID ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิตเราในทุกช่วงชีวิต RFID ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาดูการใช้งานทั่วไปของ RFID 10 อย่างในชีวิตกัน

1. การขนส่งอัจฉริยะ: การจดจำยานพาหนะอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ RFID เพื่อระบุรถ คุณสามารถทราบสถานะการวิ่งของรถได้ตลอดเวลา และตระหนักถึงการจัดการการติดตามอัตโนมัติของรถระบบจัดการการนับอัตโนมัติของยานพาหนะ, ระบบเตือนเส้นทางยานพาหนะไร้คนขับ, ระบบระบุหมายเลขถังเหล็กหลอมอัตโนมัติอัตโนมัติ, ระบบระบุยานพาหนะทางไกลอัตโนมัติ, ระบบผ่านลำดับความสำคัญของยานพาหนะบนถนน ฯลฯ

2. การผลิตอัจฉริยะ: การผลิตอัตโนมัติและการควบคุมกระบวนการ

เทคโนโลยี RFID มีการใช้งานมากมายในการควบคุมกระบวนการผลิต เนื่องจากมีความสามารถในการต้านทานสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการระบุตัวตนแบบไม่สัมผัสด้วยการใช้เทคโนโลยี RFID ในสายการประกอบอัตโนมัติของโรงงานขนาดใหญ่ การติดตามวัสดุและการควบคุมอัตโนมัติและการตรวจสอบกระบวนการผลิตได้รับการตระหนัก ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงวิธีการผลิต และลดต้นทุนการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการผลิตอัจฉริยะ ได้แก่ ระบบการรายงานการผลิต RFID, ระบบติดตามและติดตามการผลิต RFID, ระบบระบุสถานที่จัดการแบบไร้คนขับ AGV, ระบบระบุเส้นทางของหุ่นยนต์ตรวจสอบ, ระบบตรวจสอบย้อนกลับของส่วนประกอบสำเร็จรูปที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น

3. การเลี้ยงสัตว์อย่างชาญฉลาด: การจัดการการระบุสัตว์

เทคโนโลยี RFID สามารถใช้เพื่อระบุ ติดตาม และจัดการสัตว์ ระบุปศุสัตว์ ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และให้วิธีการทางเทคนิคที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการทุ่งหญ้าสมัยใหม่ในฟาร์มขนาดใหญ่ เทคโนโลยี RFID สามารถใช้เพื่อสร้างแฟ้มป้อนอาหาร แฟ้มการฉีดวัคซีน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติ และเพื่อรับประกันความปลอดภัยของอาหารการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการระบุสัตว์ ได้แก่: ระบบการนับอัตโนมัติสำหรับการเข้าและออกของวัวและแกะ, ระบบการจัดการข้อมูลสำหรับการระบุสุนัขอิเล็กทรอนิกส์, ระบบตรวจสอบย้อนกลับการเพาะพันธุ์สุกร, ระบบระบุหัวข้อการประกันการเลี้ยงสัตว์, การระบุสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับ ระบบ การทดลอง ระบบการระบุสัตว์ ระบบให้อาหารแม่สุกรแม่นยำอัตโนมัติ เป็นต้น

4. สมาร์ทเฮลธ์แคร์

ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่อยๆ บรรลุข้อมูลข่าวสาร และทำให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนไปสู่ปัญญาที่แท้จริงระบบ การทำความสะอาดเอนโดสโคปและระบบตรวจสอบย้อนกลับการฆ่าเชื้อ เป็นต้น

5. การจัดการสินทรัพย์: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

โดยใช้เทคโนโลยี RFID การจัดการแท็กของสินทรัพย์ถาวรจะดำเนินการการเพิ่มแท็กอิเล็กทรอนิกส์ RFID และติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวตน RFID ที่ทางเข้าและทางออก ทำให้สามารถเห็นภาพสินทรัพย์และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนตรวจสอบการใช้และการไหลของสินทรัพย์การใช้เทคโนโลยี RFID สำหรับการจัดการสินค้าคลังสินค้าอัจฉริยะสามารถแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไหลของสินค้าในคลังสินค้า ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้า ทำความเข้าใจสถานการณ์สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ระบุและนับสินค้าโดยอัตโนมัติ และกำหนด ที่ตั้งของสินค้าการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการจัดการทรัพย์สิน ได้แก่ ระบบการจัดการคลังสินค้า RFID, ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร RFID, ระบบการควบคุมอัจฉริยะในการทำความสะอาดที่โปร่งใส, ระบบรวบรวมขยะและการขนส่งอัจฉริยะ, ระบบการหยิบฉลากอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจัดการหนังสือ RFID , ระบบจัดการสายตรวจ RFID , ระบบจัดการไฟล์ RFID เป็นต้น

6. การบริหารงานบุคคล

การใช้เทคโนโลยี RFID สามารถระบุบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการความปลอดภัย ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเข้าและออก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และปกป้องความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพระบบจะระบุตัวตนของผู้คนโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าและออก และจะมีสัญญาณเตือนเมื่อพวกเขาบุกรุกอย่างผิดกฎหมายการใช้งานทั่วไปของ Detective IoT ในด้านการจัดการบุคลากร ได้แก่ ระบบจับเวลาการวิ่งระยะกลางและระยะไกล การจัดตำแหน่งบุคลากรและการจัดการวิถี ระบบระบุบุคคลอัตโนมัติทางไกล ระบบเตือนการหลีกเลี่ยงการชนของรถยก เป็นต้น

7. โลจิสติกส์และการกระจาย: การจัดเรียงจดหมายและพัสดุอัตโนมัติ

เทคโนโลยี RFID ได้ถูกนำไปใช้กับระบบคัดแยกอัตโนมัติของพัสดุไปรษณีย์ในเขตไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วระบบมีลักษณะการรับส่งข้อมูลแบบไม่สัมผัสและไม่อยู่ในแนวสายตา จึงสามารถละเลยปัญหาทิศทางของพัสดุในการจัดส่งพัสดุได้นอกจากนี้ เมื่อเป้าหมายหลายรายการเข้าสู่พื้นที่ระบุตัวตนพร้อมกัน จะสามารถระบุเป้าหมายได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการคัดแยกและความเร็วในการประมวลผลของสินค้าได้อย่างมากเนื่องจากฉลากอิเล็กทรอนิกส์สามารถบันทึกข้อมูลลักษณะเฉพาะทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ได้ จึงเอื้อต่อการปรับปรุงความแม่นยำในการคัดแยกพัสดุ

8. การจัดการทางทหาร

RFID เป็นระบบระบุอัตโนมัติโดยจะระบุเป้าหมายโดยอัตโนมัติและรวบรวมข้อมูลผ่านสัญญาณความถี่วิทยุแบบไม่สัมผัสสามารถระบุเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและระบุเป้าหมายหลายรายการพร้อมกันโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองใช้งานได้รวดเร็วและสะดวก และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆโดยไม่คำนึงถึงการจัดซื้อ การขนส่ง คลังสินค้า การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุทางการทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถเข้าใจข้อมูลและสถานะของตนได้แบบเรียลไทม์RFID สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้อ่านและแท็กอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความเร็วที่รวดเร็ว ด้วยความสามารถในการอ่านและเขียนและเข้ารหัสการสื่อสารอย่างชาญฉลาด รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันของโลก และการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเข้มงวด ซึ่งต้องใช้การจัดการทางการทหารที่แม่นยำและรวดเร็วปลอดภัยและควบคุมได้เพื่อให้มีแนวทางทางเทคนิคในทางปฏิบัติ

9. การจัดการร้านค้าปลีก

การประยุกต์ใช้ RFID ในอุตสาหกรรมค้าปลีกมุ่งเน้นไปที่ห้าด้านเป็นหลัก: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าในร้าน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัยด้วยวิธีการระบุตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และคุณลักษณะทางเทคนิคของ RFID จึงทำให้ผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ และลูกค้าได้รับประโยชน์มหาศาลช่วยให้ระบบซัพพลายเชนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าได้ง่ายขึ้นและโดยอัตโนมัติด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รายการต่างๆ สามารถจัดการระบบอัตโนมัติได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ RFID ยังช่วยให้อุตสาหกรรมค้าปลีกมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นสูงและสะดวก ธุรกรรมของลูกค้าที่สะดวก วิธีดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการตัดสินใจที่รวดเร็วและชาญฉลาดซึ่งไม่สามารถแทนที่ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดได้

10. การตรวจสอบย้อนกลับป้องกันการปลอมแปลง

ปัญหาการปลอมแปลงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวไปทั่วโลกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในด้านการป้องกันการปลอมแปลงมีข้อดีทางเทคนิคในตัวเองมีข้อดีคือราคาถูกและปลอมแปลงได้ยากฉลากอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหน่วยความจำซึ่งสามารถจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเอื้อต่อการระบุความถูกต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลปัจจุบัน หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์


เวลาโพสต์: 27 มิ.ย. - 2565