RFID-iň durmuşda on amaly

RFID radio ýygylygyny kesgitlemek tehnologiýasy, radio ýygylygy kesgitlemek diýlip hem atlandyrylýan, kesgitleýiş ulgamy bilen belli bir nyşanyň arasynda mehaniki ýa-da optiki aragatnaşyk gurmagyň zerurlygy bolmazdan, belli bir nyşanlary kesgitläp we radio signallary arkaly baglanyşykly maglumatlary okap we ýazyp bilýän aragatnaşyk tehnologiýasydyr.

Hemme zadyň interneti döwründe RFID tehnologiýasy hakykatda bizden uzakda däl we dürli pudaklara täze kynçylyklar we mümkinçilikler hem getirýär.RFID tehnologiýasy, her bir elementiň şahsyýetini anyklamak we yzarlamak ssenarilerinde giňden wagyz edilýän öz şahsyýetnamasy bolmalydyr.Tehnologiýanyň ösmegi bilen, RFID durmuşymyzyň ähli ugurlaryna aralaşdy.Durmuşyň ähli gatlaklarynda RFID durmuşyň bir bölegine öwrüldi.Durmuşda RFID-iň on sany umumy ulanylyşyna göz aýlalyň.

1. Akylly transport: Awtoulagy awtomatiki tanamak

Ulagy kesgitlemek üçin RFID ulanyp, ulagyň işleýiş ýagdaýyny islendik wagt bilip bolýar we ulagyň awtomatiki yzarlanyşyny amala aşyryp bolýar.Awtoulag awtomatiki hasaplaýyş dolandyryş ulgamy, pilotsyz ulagyň marşrut duýduryş ulgamy, eredilen demir çüýşäniň belgisini awtomatiki kesgitlemek ulgamy, uzak aralyga ulagy awtomatiki kesgitlemek ulgamy, awtoulag ýolunyň ileri tutulýan ulgamy we ş.m.

2. Zehinli önümçilik: önümçiligi awtomatlaşdyrmak we prosese gözegçilik

RFID tehnologiýasy, daşky gurşawa garşy durmak we kontakt däl kesgitleme garşy güýçli ukyby sebäpli önümçilik prosesine gözegçilik etmekde köp programmalara eýedir.Uly zawodlaryň awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasynda RFID tehnologiýasyny ulanmak arkaly material yzarlamak we önümçilik proseslerine awtomatiki gözegçilik we gözegçilik amala aşyrylýar, önümçiligiň netijeliligi ýokarlanýar, önümçilik usullary gowulaşýar we çykdajylar azalýar.Akylly önümçilik pudagynda Detektiv IoT-nyň adaty goşundylary şulary öz içine alýar: RFID önümçilik hasabat ulgamy, RFID önümçiligini yzarlamak we yzarlamak ulgamy, AGV pilotsyz işleýiş ýerini kesgitlemek ulgamy, robot ýoluny anyklaýyş ulgamy, beton prefabrik komponentiň hil yzarlaýyş ulgamy we ş.m.

3. Akylly maldarçylyk: haýwanlary kesgitlemek dolandyryşy

RFID tehnologiýasy haýwanlary ýüze çykarmak, yzarlamak we dolandyrmak, mallary kesgitlemek, haýwanlaryň saglygyna we beýleki möhüm maglumatlary gözegçilikde saklamak we öri meýdanlaryny döwrebap dolandyrmak üçin ygtybarly tehniki serişdeleri üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Uly fermalarda iýmitlendiriş faýllaryny, sanjym faýllaryny we ş.m. döretmek, mallary netijeli we awtomatiki dolandyrmak maksadyna ýetmek we azyk howpsuzlygyny kepillendirmek üçin RFID tehnologiýasy ulanylyp bilner.Detektiv IoT-nyň haýwanlary kesgitlemek ugrundaky adaty goşundylary: mallary we goýunlary girmek we çykmak üçin awtomatiki hasaplaýyş ulgamy, itleri elektroniki kesgitlemek üçin maglumat dolandyryş ulgamy, doňuz ösdürip ýetişdirmek yzarlaýyş ulgamy, maldarçylyk ätiýaçlandyryşy predmetini kesgitlemek ulgamy, haýwanlary kesgitlemek we yzarlamak. ulgam, synag Haýwanlary kesgitlemek ulgamy, ekiş üçin awtomatiki takyk iýmitlendiriş ulgamy we ş.m.

4. Akylly saglygy goraýyş

Näsaglar bilen lukmançylyk işgärleriniň, lukmançylyk edaralarynyň we lukmançylyk enjamlarynyň özara täsirini amala aşyrmak, kem-kemden maglumatlaşdyrmagy gazanmak we lukmançylyk hyzmatlaryny hakyky akyl-paýhasa öwürmek üçin RFID tehnologiýasyny ulanyň.ulgamy, endoskopy arassalamak we dezinfeksiýa yzarlaýyş ulgamy we ş.m.

5. Aktiwleri dolandyrmak: material sanawy we ammar dolandyryşy

RFID tehnologiýasyny ulanyp, esasy serişdeleri bellik bilen dolandyrmak amala aşyrylýar.RFID elektron belliklerini goşmak we girelgelerde we çykyşlarda RFID kesgitleýji enjamlary oturtmak bilen, aktiwleriň hemmetaraplaýyn wizuallaşdyrylmagyny we maglumatlaryň hakyky wagtda täzelenmegini amala aşyryp biler we aktiwleriň ulanylyşyna we akymyna gözegçilik edip biler.Akylly ammar ýüklerini dolandyrmak üçin RFID tehnologiýasyny ulanmak ammardaky harytlaryň akymy bilen baglanyşykly maglumatlary dolandyrmagy netijeli çözüp biler, ýük maglumatlaryna gözegçilik edip biler, inwentar ýagdaýyna hakyky wagtda düşüner, harytlary awtomatiki kesgitlär we sanap biler we kesgitläp biler harytlaryň ýerleşýän ýeri.Aktiwleri dolandyrmak pudagynda Detektiv IoT-yň adaty goşundylary şulary öz içine alýar: RFID ammar dolandyryş ulgamy, RFID esasy aktiw dolandyryş ulgamy, akylly arassalaýyş arassa gözegçilik ulgamy, zibil ýygnamak we daşamak akylly gözegçilik ulgamy, elektron belligi yşyklandyryş ulgamy, RFID kitap dolandyryş ulgamy , RFID patrul liniýasyny dolandyrmak ulgamy, RFID faýl dolandyryş ulgamy we ş.m.

6. Işgärleri dolandyrmak

RFID tehnologiýasyny ulanmak işgärleri netijeli kesgitläp, howpsuzlygy dolandyrmagy, giriş we çykyş proseduralaryny ýönekeýleşdirip, iş netijeliligini ýokarlandyryp we howpsuzlygy netijeli gorap biler.Ulgam girenlerinde we çykanda adamlaryň şahsyýetini awtomatiki kesgitlär we bikanun girenlerinde duýduryş bolar.Detektiv IoT-yň kadrlary dolandyrmak ugrundaky adaty goşundylary şulary öz içine alýar: orta we uzak aralyga ylgaýan wagt aýlaw ulgamy, işgärleri ýerleşdirmek we traýektoriýa dolandyryşy, uzak aralykdaky işgärleri awtomatiki kesgitlemek ulgamy, forkliftiň çaknyşmagynyň öňüni alyş ulgamy we ş.m.

7. Logistika we paýlanyş: poçta we posylkalary awtomatiki tertipleşdirmek

RFID tehnologiýasy poçta meýdanyndaky poçta bukjalaryny awtomatiki tertipleşdirmek ulgamyna üstünlikli ulanyldy.Ulgam kontakt däl we göze görünmeýän maglumat geçiriş aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin posylkalary eltip bermekde posylkalaryň ugrukdyryjy meselesine üns berilmez.Mundan başga-da, birgiden nyşan bir wagtyň özünde kesgitleýiş meýdanyna girende, şol bir wagtyň özünde kesgitlenip bilner, bu harytlaryň sortlaşdyryş ukybyny we gaýtadan işleniş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.Elektron belligi bukjanyň ähli häsiýetli maglumatlaryny ýazga alyp bilýändigi sebäpli, bukjanyň sortlaşdyrylmagynyň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin has amatlydyr.

8. Harby dolandyryş

RFID awtomatiki kesgitleýiş ulgamy.Maksatlary awtomatiki kesgitleýär we aragatnaşyk däl radio ýygylyk signallary arkaly maglumatlary ýygnaýar.El bilen gatyşmazdan ýokary tizlikli hereket edýän nyşanlary kesgitläp we şol bir wagtyň özünde birnäçe nyşany kesgitläp biler.Işlemek çalt we amatly, dürli kyn şertlere uýgunlaşyp bilýär.Harby materiallaryň satyn alynmagyna, daşalmagyna, ammaryna, ulanylmagyna we hyzmat edilmegine garamazdan, ähli derejedäki serkerdeler öz maglumatlaryna we ýagdaýyna hakyky wagtda düşünip bilerler.RFID okyjylary we elektroniki bellikleriň arasynda maglumatlary çalt okamak we ýazmak we şifrlemek ukyby, dünýäniň özboluşly paroly we takyk we çalt harby dolandyryşy talap edýän aşa güýçli maglumat gizlinligi bilen maglumatlary ýygnap we alyş-çalyş edip biler., amaly tehniki çemeleşmäni üpjün etmek üçin ygtybarly we gözegçilikde saklanýar.

9. Bölek satuw dolandyryşy

Bölek satuw pudagynda RFID amaly programmalary esasan bäş tarapa gönükdirilýär: üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, inwentar dolandyryşy, dükan harytlaryny dolandyrmak, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak we howpsuzlyk dolandyryşy.RFID-iň özboluşly kesgitleýiş usuly we tehniki aýratynlyklary sebäpli, satyjylara, üpjün edijilere we müşderilere uly peýdalar getirip biler.Harytlaryň hakyky awtomatlaşdyryş dolandyryşyny amala aşyryp biler ýaly, üpjünçilik zynjyry ulgamyna harytlaryň dinamikasyny has aňsat we awtomatiki usulda yzarlamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, RFID bölek satuw pudagyny maglumatlary ýygnamak üçin amatly we amatly usullar, amatly müşderi amallary, ştrih-kod tehnologiýasy bilen çalşyp bolmaýan çalt we düşünjeli karar bermek usullary bilen üpjün edýär.

10. Galplyga garşy yzarlama

Galp ýasamak meselesi bütin dünýäde kelle agyrydyr.Galplyga garşy RFID tehnologiýasynyň ulanylmagynyň tehniki artykmaçlyklary bar.Arzan bahadan we galp ýasamak kyn artykmaçlyklary bar.Elektron belligiň özünde önüme degişli maglumatlary saklap we üýtgedip bilýän ýady bar, hakykylygyny kesgitlemek üçin amatly.Bu tehnologiýany ulanmak bilen häzirki maglumat dolandyryş ulgamyny üýtgetmegiň zerurlygy ýok, önümiň özboluşly belgisi bar bolan maglumatlar bazasy ulgamy bilen doly utgaşyp biler.


Iş wagty: Iýun-27-2022