Aýakgaplarda we şlýapalarda RFID tehnologiýasyny ulanmak

RFID-iň üznüksiz ösmegi bilen onuň tehnologiýasy ýuwaş-ýuwaşdan durmuşyň we önümçiligiň ähli ugurlaryna ulanyldy we bize dürli amatlyklary getirdi.Esasanam soňky ýyllarda RFID çalt ösüş döwründe, dürli ugurlarda ulanylyşy barha ösýär we geljegi çäksizdir.

Aýakgap we egin-eşik pudagynda häzirki bazar amaly

RFID tehnologiýasynyň markalary bar, meselem walmart / Decathlon / Nike / Hailan House we beýleki meşhur markalar, öň RFID tehnologiýasyny ulanyp başlap, aýakgap we egin-eşik pudagynda käbir agyry nokatlaryny çözmäge üstünlikli kömek eden:

Dükanyň ulanylyşy: Geýim önümleriniň reňkleri, ululyklary we görnüşleri köp.RFID belliklerini ulanmak dükanlarda reňk, haryt we kod meselesini gowy çözüp biler.Şol bir wagtyň özünde, maglumatlaryň derňewi arkaly, önümçiligiň aşa köp bolmagy sebäpli ýüze çykýan çykdajylaryň yzagalaklygynyň öňüni almak üçin ýagdaýy önümçilik tarapyna gowy jogap berip bilersiňiz.

Sahna, marketing strategiýalaryny has gowy düzüp we alynýan ýa-da synalýan önümleriň wagtyny we ýygylygyny seljermek arkaly dükan satuwyny artdyryp biler.

RFID tehnologiýasy partiýa okamak we uzak aralykdan okamak funksiýalaryna eýe bolany üçin, dükanlarda inwentar we hasaplaşyk funksiýalaryny çalt durmuşa geçirip biler, töleg prosesinde müşderileriň garaşmagyny azaldyp biler we müşderilere gowy tejribe getirer.


Iş wagty: Iýul-04-2022